Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 

Aktualności

Wewnętrzne procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Małkini Górnej w czasie epidemii

1 września 2020

1.  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. W szkole umieszczone są płyny dezynfekcyjne, informacje i instrukcje dotyczące           obowiązkowego dezynfekowania rąk „ Jak skutecznie dezynfekować ręce?” 

 w następujących miejscach: przy wejściach do szkoły, na korytarzach przed wejściem   

do sal, świetlic, stołówki, biblioteki, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu 

 i gabinetu dyrektora, pokoju socjalnego obsługi i kuchni, gabinetu pielęgniarki, szatni.

 4.  Przy wejściach znajdują się instrukcje „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę”,

 „ Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice”, tabliczki z bezpieczną odległością 1,5 m 

   oraz    pojemniki na zużyte maski i rękawice.

5.  Przed wejściem do szkoły na tarasie, chodniku i na korytarzach zostały wyznaczone linie

co 1,5 metra, aby była zachowana bezpieczna odległość.

6.  Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym muszą przed wejściem 

do  szkoły zachować odpowiednie odległości ( na wyznaczonych liniach).

7. Do szkoły oraz szatni dzieci /uczniowie wchodzą dwoma wejściami

(wejście Nr 2 z oddziałów przedszkolnych  i klasy I-III,  wejściem Nr 1 wchodzą uczniowie klas IV-VIII).

8. Dzieci z oddziału 0A i 0B oraz klasa I mogą wchodzić do szatni z jednym rodzicem lub    opiekunem zachowując zasady:

  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m, 

  • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

  • obowiązek stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

9. Uczniowie klasy II-III wchodzą do szatni bez rodziców i opiekunów. Tylko w szczególnych przypadkach będzie mógł wejść rodzic/opiekun.

10.  Z szatni dzieci i uczniowie przychodzą do sal schodami znajdującymi się pośrodku szatni 

( wcześniej te przejście nie było użytkowane). 

11. W szatni znajduje się opiekun, który nadzoruje ilość osób (nie może być więcej niż 

15 osób).

12. Sale lekcyjne otwarte będą o 7.30, dzieci i i uczniowie pod opieką nauczyciela przebywają w wyznaczonych salach.

13. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych 0A i 0B odbywać się będą w wyznaczonych salach.

14. Dzieci z oddziałów przedszkolnych w różnych godzinach myją ręce przed śniadaniem, obiadem, podwieczorkiem.

15. Uczniowie klas I-III wychodzą na przerwę w słoneczne dni na plac przed szkołą a w dni pochmurne na korytarz w kolejności:

Kl. I 8.45-8.55

Kl. II 9.40-9.50

Kl. III 10.35-10.45

16. Uczniowie klas IV-VIII wychodzą  na przerwę w słoneczne dni na taras a w dni pochmurne na korytarz w kolejności: kl. IV,V- 11.30-11.45, kl. VI, VIIA- 12.30-12.45, 

kl. VIIB, VIII- 13.30-13.45.

17. Pozostałe przerwy uczniowie spędzają w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela, który miał zajęcia lekcyjne.

18. Lekcje wychowania fizycznego przy dobrych warunkach atmosferycznych odbywać się będą na dworze, w czasie złych warunków na sali gimnastycznej.

Nauczyciele wychowania fizycznego ograniczą ćwiczenia i gry kontaktowe.

Przybory do ćwiczeń będą dezynfekowane raz dziennie.

19. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w dwóch salach- w sali nr 30- klasy- IV-VIII, 

w sali nr 29- klasy I-III.

20. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy  dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. W świetlicy zostały rozmieszczone 

środki do dezynfekcji rąk, świetlica będzie wietrzona co pół godziny w trakcie przebywania dzieci i uczniów.

21. Ustalono i upowszechniono zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

22. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. 

23. Wydzielono pomieszczenie służące za izolatkę- sala 28.

24. Sale i korytarze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerw i w czasie zajęć.

25. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki i nie ma możliwości pożyczania ich między sobą.

26. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować będą usunięte.

27. Wychowawcy mają zapewniony kontakt z rodzicami/opiekunami.

28. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

29. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci powinni zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników jak i innych rodziców i ich dzieci wynoszący min. 1,5m. Rodzice powinni wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2.Wyznaczono osoby do pilnowania, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

3.Wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły przekazują informacje i pilnują ,aby dzieci i uczniowie regularnie myli ręce  wodą z mydłem.

4. Wprowadza  się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

5. Osoby przeprowadzając dezynfekcję, będą ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  Ściśle będzie przestrzegany czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

7. Na bieżąco będzie utrzymywana  czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

8. Na terenie szkoły przy wejściach do szkoły znajdują się pojemniki do wyrzucania zużytych masek i rękawic.

 

Gastronomia

1.  Na stołówce szkolnej dzieci korzystają z posiłków na wyznaczonych przerwach (zmianowość- 5 zmian):

10.35-10.45- I-III

11.30- 11.45- IV-V

12.00- 0A (w sali lekcyjnej)  i 0B (na stołówce).

12.30-12.45- VI, VII, VIII

2. Po każdej grupie następuje czyszczenie blatów i poręczy krzeseł.

3. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni. 

4. W stołówce dania podawane są przez jedną osobę do tego wyznaczoną.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 

u pracowników szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić pod numer: 999 lub 112 i poinformować, ze mogą być zakażeni koronawirusem.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien od skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu detergentami oraz zostanie przeprowadzona dezynfekcja powierzchni. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

6. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z chorym.

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. Czytaj więcej o: Wewnętrzne procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Małkini Górnej w czasie epidemii

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

29 sierpnia 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

W dniu 1 września 2020r. o godz.  9.00 rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 na placu przed szkołą

Jeśli będą sprzyjające warunki pogodowe.

W związku z epidemią na placu będą wyznaczone miejsca dla każdego oddziału oraz odstęp 2 metry między oddziałami. Rodziców bardzo proszę o zachowanie reżimu sanitarnego – obowiązkowo zakrycie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 metra .

Następnie odbędzie się spotkanie z wychowawcami, które będzie trwało około 2 godzin zgodnie z harmonogramem.

Gdy pogoda nie dopisze to zapraszamy od razu na spotkanie z wychowawcami zgodnie  z harmonogramem.

                                                      HARMONOGRAM

KLASA/Oddział przedszkolny

NR SALI

WYCHOWAWCA

WEJŚCIE

0A

11

Ewa Dobrowolska

Nr 1

0B

12

Ewa Kruk

Nr 1

Klasa 1

17

Ewa Wardaszko

Nr 2

Klasa 2

19

Halina Strzępek

Nr 2

Klasa 3

18

Barbara Biliniak

Nr 2

Klasa 4

2

Agata Młynarczyk

Nr 1

Klasa 5

6

Elżbieta Rostkowska

Nr 1

Klasa 6

7

Anna Frydrych

Nr 2

Klasa 7 A

3

Ewa Wołowicz

Nr 1

Klasa 7 B

5

Justyna Kotowska

Nr 1

Klasa 8

9

Teodozja Ogonowska

Nr 2

 

Moi Drodzy ,

przy wchodzeniu do budynku szkoły  bardzo proszę o zachowanie reżimu sanitarnego:

 zachowanie odległości 1,5 metra

 dezynfekcja rąk

rodzice /opiekunowie obowiązkowo osłona ust i nosa

DOWOZY  UCZNIÓW DO SZKOŁY

Dowozy w dniu 1 września 2020 będą o tej samej godzinie w poszczególnych miejscowościach co w ubiegłym roku tylko godzinę później w związku z rozpoczęciem roku szkolnego o godzinie 9.00, a nie 8.00.

UWAGA

 Uczniowie objęci dowozem muszą podczas pobytu w autobusie mieć zakryte usta i nos, czyli posiadać maseczkę.

 

Czytaj więcej o: Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Wskazówki dla rodzica

29 sierpnia 2020

Wskazówki dla ucznia

29 sierpnia 2020

2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS

29 sierpnia 2020

 

Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

 

Aplikacja ProteGO Safe
– wspólny list Ministra Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

 

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego 

– Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

 

Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

 

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

 

– Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

 

Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?

 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

 

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

  • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
  • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Czytaj więcej o: 2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS